Nu - officieel:)) 

08-04-2020

Wat ben ik blij met deze officiële kennisgeving! Hoewel het proces rond uniformisering en professionalisering van de gerechtelijke tolken en vertalers al eventjes bezig is* (logisch, want het lijkt me een hele opgave) en de tweede plechtige eedaflegging van december 2019 dateert (waarvan dit foto met vriendin en collega:))), is dit lang verwacht attest pas met de aprilse zon in mijn brievenbus terechtgekomen.

Het volgt nog een stap voor het permanent nationaal register en nog een eedaflegging, maar we worden vriendelijk verzocht om wat geduld te hebben totdat we deze stap kunnen zetten:)

Welke gevolgen heeft het voor ons, beëdigde tolken en vertalers (in voege vanaf 1 januari 2020)?

  • Dat we nu verder (en alsmaar professioneler:))) kunnen werken aan de beëdigde en gelegaliseerde vertalingen van de officiële documenten;
  • Dat we regelmatig professionaliseringstrajecten moeten volgen inzake juridische en vertaal-technische kennis (wat ik nu uitvoerig doe bij UGent samen met andere toegewijde collega-vertalers en -tolken);
  • Dat we vlot raadpleegbaar zijn via het nationaal register voor de beëdigde vertalers en tolken (echter blijkt dat nog lang niet alle diensten er toegang toe hebben, maar het komt);
  • En dat we nu ons telkens persoonlijk moeten aanbieden (in de normale omstandigheden; nu gelden tijdelijke corona-maatregelen) aan de rechtbank op vertoon van het ID-kaart als we de vertaling indienen of afhalen i.f.v. de legalisatie. Wat minder leuk is want de klanten kunnen hun documenten niet meer zelf bij de rechtbank ophalen.

Nu wachten we vol hoop op de stempel, zodat we de vertalingen zelf kunnen legaliseren, zonder het bezoek aan de rechtbank (het spaart gewoon zeeën aan tijd!!!). Hopelijk wordt het eerder afgekaatste ontwerp nu snel vervangen door het nieuwe:))

Daria Ashurova


     *Wettelijke basis

  • Gerechtelijk wetboek - artikel 555/6 tot een met 555/16
  • Wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
  • Wet van 19 april 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
  • Koninklijk Besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van de deontologische code van de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken aangesteld in toepassing van de Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures.
  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2018 betreffende de juridische opleiding zoals bedoeld in artikel 25 van de wet van 10 april 2014 en in artikel 991octies,2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
  • Ministerieel Besluit van 15 juni 2018 houdende overdracht van bevoegdheid inzake het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken aan bepaalde ambtenaren van de Federale overheidsdienst Justitie.